89

FEBESTTAH-3VZFE2 .0 . 2 026 .
-+
FEBESTNAH-F234 .0 . 2 006 .
-+
TAH-1AZFE4 .0 . 1 063 .
-+
TAH-3SF6 .0 . 1 239 .
-+
FDAH-CB42 .0 . 597 .
-+
MZAH-PRM4 .0 . 2 006 .
-+
NAH-B10RS1 .0 . 954 .
-+
NAH-E502 .0 . 2 026 .
-+
NAH-N161 .0 . 896 .
-+
SZAH-GV21 .0 . 532 .
-+
FEBESTTAH-1KZTE2 .0 . 1 429 .
-+
TAH-5L2 .0 . 2 500 .
-+
TAH-5SFE2 .0 . 1 489 .
-+
MZAH-3230 .0 . 1 608 .
-+
SZAH-GV10 .0 . 591 .
-+